Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Hưng

Lạng Giang, Bắc Giang
3881443
c1tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn